Boek 1 – Hoofdstuk 1 SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – HOOFDSTUK 1

Hoofdstuk 1: De betekenis van de getallen

btn opener De ondergang van het Avondland is ontstaan uit Spenglers ambitie om contemporaine politieke verschijnselen te analyseren en de nabije politieke toekomst voor ogen te krijgen. Algauw kwam hij erachter dat hij, om dit werkelijk te doen, een veel fundamenteler onderzoek moest doen, namelijk naar de geschiedenis van de mensheid. Alleen als hij deze geschiedenis als een organische eenheid met een regelmatige structuur zou hebben doorgrond, zou hij zijn oorspronkelijke werk kunnen schrijven. In...

§ 1

Spengler bespreekt in de eerste paragraaf een aantal grondbegrippen: worden-gewordene, eigene-vreemde, ziel-wereld, leven, tegenwoordigheid, tijd, natuur, geschiedenis, cultuur. De grondbegrippen worden gerelateerd aan het wakker-zijn (een vorm van bewustzijn) van de mens. Bij de bespreking van de begrippen is hij steeds op zoek naar een gevoel van innerlijke zekerheid van waaruit ze betekenis krijgen; definities en bewijzen hebben hun grenzen, de ‘betekenis [van deze begrippen] moet worden...
btn opener Spengler wil het getal ‘[a]ls voorbeeld [uitwerken] van de manier waarop een ziel zich in het beeld van de haar omringende wereld tracht te verwerkelijken, dus in hoeverre geworden cultuur uitdrukking en afbeelding is van een idee van menselijk bestaan.’. Het getal ligt als gegeven element ten grondslag aan iedere wiskunde. Het getal staat symbool voor causale noodzakelijkheid en bevat ‘de ultieme zin van de wereld als natuur’. Het wiskundige getal is de mechanische begrenzing van de wereld...