Boek 1 – Hoofdstuk 3 SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – HOOFDSTUK 3

Hoofdstuk 3: Macrokosmos

btn opener De Egyptische stijl is uitdrukking van een dappere ziel: ‘Men waagde van alles, maar zweeg erover.’ In de faustische en sprekende cultuur wordt met de gotiek en de barok ‘de overwinning van het zware een motief van de vormentaal waarvan men zich voortdurend bewust is. De toneelstukken van Shakespeare spreken luidkeels over het wanhopige conflict tussen wil en wereld. De mens in de oudheid stond zwak tegenover de machten’. De Griek ontdekte een bedwelmende schoonheid in het verdragen en...

§ 13

Spengler citeert Goethe: ‘heel de kunst als iets levends te beschouwen, dat noodzakelijkerwijs een onmerkbare oorsprong, een langzame groei, een glanzend ogenblik van volmaaktheid en een geleidelijke aftakeling moet kennen, net als elk ander organisch wezen, alleen in meerdere individuen’. Volgens Spengler bevat ‘deze zin … de hele morfologie van de kunstgeschiedenis’. Tot op heden ontbreekt het de kunstgeschiedenis volgens Spengler aan distantie: ‘De kunstgeschiedenis staat voor de opgaaf...
btn opener Volgens Spengler heeft men tot op heden de Arabische kunst nog niet als eenheid kunnen erkennen, en dit vormt een belemmering voor het gehele beeld van de kunstgeschiedenis. De jonge Arabische ziel werd in toom gehouden door de geest van de antieke beschaving, die men voor eeuwig hield, en de Romeinse politieke almacht. Dat de Arabische cultuur uiteindelijk faalde in het overnemen van de vormen van deze andere cultuur, maar ongewild en ongemerkt een eigen gesloten nieuwe vormenwereld...