Boek 2 – Hoofdstuk 1 SAMENVATTING BIJ BOEK 2 – HOOFDSTUK 1

Hoofdstuk 1: Oorsprong en landschap

btn opener

Er zijn geboren doeners en geboren denkers, dit is geen kwestie van keuze. Een levend mens (staatsman, soldaat, zakenman) kan worden onderscheiden van de geestelijke mens (heilige, ideoloog, priester). Zelden komen ze in een persoon samen. De dadenmens is een heel mens, de beschouwelijke mens heeft een orgaan (het denken) dat zich tegenover de rest van het lichaam plaatst. Spengler onderscheidt op gelijke wijze bezielde gemeenschappen waarvoor men geboren is, leeft en sterft, van gemeenschappen op basis van principes en opinies die men kan wijzigen. De bezielde gemeenschappen vormen de basis van de geschiedenis. Aan de leiding van dergelijke groepen staan altijd dadenmensen. Denken beïnvloedt het leven niet, het beïnvloedt alleen het denken over het leven en loopt de geschiedenis achterna.

§ 6

De mens vormt zich een beeld van de hem omringende wereld. Overeenkomstig het onderscheid tussen bestaan en wakker-zijn, levende mensen en denkende mensen, bezielde en geformeerde gemeenschappen, bestaan er twee wereldbeelden: de wereld als geschiedenis en de wereld als natuur. In het ene geval geeft men zich over aan de nooit terugkerende feiten, in het andere geval wil men waarheden onderbrengen in een onveranderlijk systeem. De historische instelling begint in de kinderjaren (en bij de oermensheid) en betreft het leven van de familie, het huis, de straat en de stam. Het gaat om het leven zelf, het schouwspel van geboorte en dood, ziekte en ouderdom, geschiedenis van krijgshaften en seksuele hartstochten, lotgevallen van naasten, enzovoort. De hoogste variant hiervan betreft de wereldgeschiedenis. De natuurlijke instelling ontstaat uit de bescheiden techniek van alledag. Deze instelling is gericht op het vaststellen van het onveranderlijke. Door te spelen leert het kind al voorwerpen en hun grenzen vaststellen. Ook levende dingen worden vanuit deze instelling benaderd als waren ze dood, en op hun mechanismen onderzocht. Wat de grenzen van dergelijk onderzoek overstijgt noemt men god. Deze instelling vormt de basis voor technische en theoretische kennis.

btn opener

Ieder wezen beleeft de wereld alleen in relatie tot zichzelf. De landbouwer kijkt heel anders naar de zwerm duiven die op zijn akker neerstrijkt dan de natuurvriend op straat of de havik in de lucht. De diepste mensenkennis begrijpt dat haar inzichten gekleurd zijn. Juist een gebrek aan mensenkennis en levenservaring leidt tot generalisaties die van het eenmalige in de geschiedenis en het veranderlijke en perspectivistische van de wereld een karikatuur maken of het volledig over het hoofd zien. Elke cultuur kent een voor die cultuur symbolisch oerbeeld van haar wereld als geschiedenis. Het faustische geschiedenisbeeld begint met een verdieping en verbreding van het magische beeld, dat als eerste de geschiedenis in een chronologie had geplaatst. De faustische mens is de eerste die ook de geschiedenis van andere culturen, de aarde en de kosmos kan doorgronden. Daarnaast kent de faustische cultuur ook een verscheidenheid aan historische horizonten die mensen sterk van elkaar doet verschillen: arbeider, boer, ridder, geleerde, enzovoort. Het faustische historische denken heeft nu als taak de organische eenheid van culturen en menstypen bloot te leggen.

Het boerenleven wordt vaak geromantiseerd. Programma’s als Boer zoekt vrouw en aantrekkelijke Campina-reclames spreken wat dat betreft boekdelen. Maar het leven op het platteland is lang niet zo idyllisch als we ons dat vaak voorstellen. De boer staat anno 2018 in dienst van een hysterische wereldeconomie en dient voornamelijk als voeder van de moderne stadsbewoner. Dat is een gevaar. Zoals Spengler in De ondergang van het Avondland op verschillende manieren voor het voetlicht brengt: voor een vitale samenleving is binding met de grond van levensbelang. Tim van der Meulen, Joris Peereboom en Kurt Kooiman leggen in dit artikel uit wat Spengler hiermee bedoelt. 

Spenglerlab_4.jpg

Spenglerlab *

Studenten master Filosofie van cultuur en bestuur

Lees deze bijdrage

Sebastiaan Crul en David van Overbeek, studenten van het Spenglerlab, interviewen Spengler. Over het denken in termen van geld en de financialisering van onze samenleving.

Spenglerlab_4.jpg

Spenglerlab *

Studenten master Filosofie van cultuur en bestuur

Lees deze bijdrage