Boek 2 – Hoofdstuk 4 SAMENVATTING BIJ BOEK 2 – HOOFDSTUK 4

Hoofdstuk 4: De staat

btn opener

Met caesarisme doelt Spengler op de regeringsvorm die ondanks alle staatrechtelijke formuleringen in diepste zin weer volstrekt vormloos is. Daarom zijn alle instituties, hoe pijnlijk nauwgezet ze ook in stand worden gehouden, van nu af zonder zin en zonder belang. Het enige wat betekenis heeft is de volstrekt persoonlijke macht die Caesar of iemand in zijn plaats door zijn capaciteiten uitoefent. Het is de terugkeer uit een vorm-voltooide wereld naar het primitieve, het kosmisch-ahistorische. Biologische tijdspannen van individuele levens nemen weer de plaats in van historische tijdperken.

Sinds het begin van de keizertijd, die elke cultuur in een of andere vorm kent, zijn er geen politieke problemen meer. Men stelt zich tevreden met de bestaande situaties en machten. Rivieren van bloed kleurden in de periode van de strijdende staten het plaveisel van alle wereldsteden rood om de grote waarheden van de democratie in werkelijkheid om te zetten en rechten te bevechten zonder welke het leven niet waard leek geleefd te worden. Nu zijn die rechten veroverd, maar de nazaten zijn er zelfs door strafmaatregelen niet meer toe te bewegen er gebruik van te maken.

Met de wereldvrede – de vrede van de hoge politiek – treedt de zwaardzijde van het bestaan op de achtergrond en heerst weer de spilzijde; er zijn nu alleen nog privégeschiedenissen, privélotgevallen, privéambities, van de miserabele noden van de fellahs tot de woeste vetes tussen de caesars om het privébezit van de wereld. De oorlogen in het tijdperk van de wereldvrede zijn privéoorlogen, vreselijker dan alle oorlogen tussen staten, omdat ze vormloos zijn.

Door de caesarische mensen gaat de almacht van het geld weer te gronde. De keizertijd betekent in elke cultuur het einde van de politiek van geest en geld. De machten van het bloed, de oerdriften van het leven, de ongebroken lichaamskracht hernemen hun oude heerschappij. Want wereldvrede – die al vaak heeft bestaan – impliceert dat de overgrote meerderheid van de mensen uit particulier oogpunt afziet van de oorlog, maar daarmee ook dat zij – zonder dit toe te geven – bereid is de buit te worden van anderen die daar niet van afzien. De mens wordt weer plant, gehecht aan zijn stukje grond, dof en duurzaam. Het tijdloze dorp, de ‘eeuwige’ boer komt weer tevoorschijn. Massa’s worden vertrapt in de gevechten tussen veroveraars om macht en buit van deze wereld, maar de overlevenden vullen met primitieve vruchtbaarheid de gaten en blijven lijdzaam. Bij hen ontstaat de tweede religiositeit.

§ 15

Spengler wil een fysionomie van de politiek schetsen, zoals zij in de loop van de geschiedenis daadwerkelijk is bedreven, en niet zoals ze bedreven had moeten worden.

We noemen menselijke bestaansstromen ‘geschiedenis’ zodra we ze als beweging zien, en ‘geslacht’, ‘stand’, ‘volk’, ‘natie’ zodra we ze als iets bewogens opvatten. Politiek is de wijze waarop dit stromende bestaan zich staande houdt, groeit en over andere levensstromen triomfeert. Het hele leven is politiek, in elke drijfveer, tot in de diepste kern. Wat we vandaag levensenergie (vitaliteit) noemen, dit ‘het’ in ons dat tegen elke prijs vooruit en omhoog wil, die blinde, kosmische, hartstochtelijke geldingsdrang en machtswil, die plantaardig en als ras met de aarde, de geboortestreek verbonden blijft, die gerichtheid en dat werkzaam moeten zijn, dat is politiek. Daarom is de adel als uitdrukking van een sterk ras de eigenlijke politieke stand. Al het microkosmische daarentegen, alle geest is apolitiek.

Een volk is alleen daadwerkelijk volk in relatie tot andere volken. Dat is precies de reden waarom de natuurlijke rassenverhoudingen tussen hen er een is van oorlog. De oorlog is de oerpolitiek van al het levende, en wel zozeer dat strijd en leven in diepste zin één zijn en dat het ‘zijn’ uitdooft als men nergens meer voor wil vechten. Krijgskunst en diplomatie lijken daarin op elkaar. In elke oorlog tussen levensmachten gaat het erom wie het geheel regeert. Het is steeds een leven, nooit een systeem, wet of programma dat in de stroom van gebeurtenissen de maat aangeeft. Er bestaat alleen persoonlijke geschiedenis en daarom alleen persoonlijke politiek. Strijd, niet tussen grondbeginselen maar tussen mensen, niet tussen idealen maar tussen raseigenschappen om de uitvoerende macht is het alfa en omega van de politiek, en ook revoluties vormen daarop geen uitzondering. Politiek getalenteerde volken bestaan niet. Er bestaan alleen volken die door een regerende minderheid met vaste hand worden bestuurd en die zich daarom goed in vorm voelen. Het is de officier die van lafaards helden of van helden lafaards maakt. Politiek talent van een menigte is niets anders dan vertrouwen op de leiding.

btn opener

De geboren staatsman is bovenal kenner, kenner van mensen, situaties, dingen. Hij heeft de ‘blik’ die zonder aarzelen, feilloos de sfeer van het mogelijke omvat. ‘Waarheden’ – of ‘dwalingen’, wat hier op hetzelfde neerkomt – komen voor hem alleen als geestelijke stromingen in aanmerking, alleen met het oog op hun uitwerking, waarvan hij de kracht, duurzaamheid en richting overziet en waarmee hij voor het lot van de door hem bestuurde macht rekening houdt. Hij heeft overtuigingen die hem dierbaar zijn, zeker, maar als privépersoon; geen politicus van formaat heeft zich in zijn handelende optreden ooit van die overtuigingen afhankelijk gevoeld.

In de politiek komt het erop aan de tijd te begrijpen waarvoor je geboren bent. De staatsman van formaat zou ook een groot leraar moeten zijn, geen verdediger van een moraal of doctrine, maar voorbeeldig in zijn doen en laten. Het enige scheppende in de sfeer van het leven is de grote persoonlijkheid, het ‘het’, het ras in haar, de met haar verbonden kosmische kracht. Niet de waarheid, het goede, het verhevene, maar de romein, de puritein, de Pruis is een feit. Het hoogste is echter niet handelen maar het kunnen bevelen. Pas daarmee groeit het individu boven zichzelf uit en wordt het middelpunt van een actieve wereld. Er bestaat een soort bevelen dat van gehoorzamen een trotse, vrije en voorname gewoonte maakt.

De eerste opgaaf is: zelf iets doen; de tweede, onopvallender maar moeilijker en verder reikend: een traditie scheppen, anderen zo ver brengen dat ze het eigen werk voortzetten, in zijn zin en geest; een stroom van uniforme activiteit ontketenen die de eerste leider niet meer nodig heeft om in vorm te blijven. Het betekent het stichten van een ras van politici. Politiek is de kunst van het mogelijke. De tuinman kan uit het zaad een plant opkweken of haar stamboom veredelen. Hij kan de in de kiem verborgen aanleg, haar kracht en haar dracht, haar bloemen en vruchten tot volle wasdom brengen of laten verkommeren. De grote staatsman is de tuinman van een volk.

Iedere handelende persoon is in een tijd en voor een tijd geboren. Daarmee is de grens van wat voor hem bereikbaar is bepaald. In tegenstelling tot de vrije geest die in het luchtledige denkt, volstaat de meester van de feiten ermee het nu eenmaal bestaande onmerkbaar te sturen. Daarbij hoort dat hij wat er zou moeten zijn nooit verwart met wat er zal zijn. Elke situatie heeft een bepaalde mate van elasticiteit, waarin men zich absoluut niet mag vergissen. Het noodzakelijke moet men bijtijds doen, namelijk zolang het een geschenk is waarmee de regeringsmacht vertrouwen wint en geen offer dat gebracht moet worden, wat een zwakte openbaart en minachting wekt. De aftakelende democratie maakt de fout om vast te houden aan het ideaal van gisteren.

Zelfs een staatsman die een ongebruikelijk sterke positie inneemt heeft maar weinig invloed op de politieke methoden, en het typeert een staatsman van formaat dat hij zich wat dat betreft geen illusies maakt. De staatsman weet dat een verbreding van het kiesrecht volstrekt onbelangrijk is in vergelijking met de techniek om verkiezingen te manipuleren. En wat de moderne pers betreft mag de dweper tevreden zijn als deze grondwettelijk vrij is, de kenner vraagt slechts aan wie deze pers ter beschikking staat. Politiek is ten slotte de vorm waarin de geschiedenis van een natie zich afspeelt binnen het kader van meerdere naties. Het is de kunst om ook met betrekking tot gebeurtenissen van buiten vast te houden aan de eigen innerlijke vorm.

Kernbegrippen bij Boek 2 – Hoofdstuk 4 KERNBEGRIPPEN BIJ BOEK 2 – HOOFDSTUK 4
  • B2 H4 Democratie, geest en geld icon plus

    Democratie, geest en geld (b2; H4 en H5)

    Democratie is voor Spengler een regeringsvorm die in iedere cultuur noodzakelijk opkomt ten tijde van civilisatie. Het is geen statische vorm die altijd mogelijk en waartoe men de keuze heeft over te gaan of niet, maar het resultaat van de uitputting van een culturele ziel en de noodzakelijke overwinning van de idealen van de burgerij op de traditie en symbolische kracht van de oerstanden adel en priesterschap. Democratie is ‘de vorm die de derde stand als zodanig aan heel het publieke leven wenst te geven’, het ideaal van degenen die in naam van persoonlijke vrijheid alle traditionele vormen van de cultuur teniet willen doen. Tevens betekent het de heerschappij van de hoofdstad over het platteland, en wordt van de boer geëist dat hij zich de wereldbeschouwing van de stadsbewoner eigen maakt.

    Economie en vrije wetenschap, ofwel geld en geest, vervangen in de civilisatie de adel en het priesterschap. De kern van democratie is liberalisme: ‘vrij van de remmingen van het aardse leven, of het nu rechten, vormen of gevoelens zijn, de geest vrij voor elk soort kritiek, het geld vrij voor elk soort handel.’ In de beginperiode van de democratie heeft de geest vrij spel, die de democratische waarden als gelijkheid, vrijheid, (algemeen) kiesrecht, persvrijheid en humaniteit ontwikkelt en propageert. Kort daarop claimt het geld echter de prominente rol in de democratie. ‘[I]n feite behoort de vrijheid van meningsuiting de bewerking van die mening, die geld kost, en tot de persvrijheid het bezit van de pers, wat een geldkwestie is, en tot het kiesrecht de verkiezingscampagne, die afhankelijk blijft van de wensen van de geldschieter.’ Democratie staat volgens Spengler dan ook gelijk aan plutocratie: ‘de geest wikt, het geld beschikt’. Daarmee is alle democratische vrijheid en zelfbeschikking van het volk volgens Spengler een wassen neus, en is zij integendeel het werktuig van de geldbeschikkers. Hij spreekt over een ‘dictatuur van de partijleiders’ op basis van een ‘dictatuur van de pers’, waarmee men het volk net zo lang opzweept tot ze precies doen wat de poppenspelers willen.

    Waar eertijds geld enkel een dienende functie had, in economische zin om de goederenstroom goed te doen verlopen, in politieke zin om de symbolische ideeën te verwerkelijken en traditie te behouden van de adellijke heersers, krijgt het ten tijde van de civilisatie zo’n centrale rol dat Spengler zegt dat het nagenoeg equivalent wordt met het leven zelf. Men handelt, vecht en leeft voor geld, zelfs de geleerden en wetenschappers moeten beurzen aanvragen. Specifiek aan het geld, is dat het volgens Spengler een vorm van denken is, die, wanneer het loskomt van de goederenstroom, alle warencirculatie aan zijn eigen ontwikkeling onderwerpt en alle waarde enkel nog in relatie tot zichzelf laat bepalen. De bevrijding van de boer en de burger uit hun horigheid aan de feodale machten, betekent hun onderwerping aan de macht van het geld. De handelaar en zakenman werpen zich op als heersers van de economie, en daarmee van de democratie: productie en consumptie worden volledig onderworpen aan de handelaren die de circuits bepalen. Omdat de macht van het geld berust op een vorm van denken, zal het uiteindelijk volgens Spengler een natuurlijk hoogtepunt bereiken, en zichzelf en de democratie noodzakelijk opheffen. Na een periode van manipulatie en bewerking van het volk van de pers tot ze volledig overgeleverd zijn aan de heersersnaturen die de pers beheren, zal men het denken in geld ‘tot walgens toe moe worden’, en gaat men terugverlangen naar een ander geluid, naar iemand die in naam van een idee vecht, niet omwille van geld maar omwille van macht. Er zullen cesarische individuen ontstaan die gebruik zullen maken van de manier waarop het volk tot werktuig is geworden om de democratie ten einde te brengen.

Het boerenleven wordt vaak geromantiseerd. Programma’s als Boer zoekt vrouw en aantrekkelijke Campina-reclames spreken wat dat betreft boekdelen. Maar het leven op het platteland is lang niet zo idyllisch als we ons dat vaak voorstellen. De boer staat anno 2018 in dienst van een hysterische wereldeconomie en dient voornamelijk als voeder van de moderne stadsbewoner. Dat is een gevaar. Zoals Spengler in De ondergang van het Avondland op verschillende manieren voor het voetlicht brengt: voor een vitale samenleving is binding met de grond van levensbelang. Tim van der Meulen, Joris Peereboom en Kurt Kooiman leggen in dit artikel uit wat Spengler hiermee bedoelt. 

Spenglerlab_4.jpg

Spenglerlab *

Studenten master Filosofie van cultuur en bestuur

Lees deze bijdrage

Sebastiaan Crul en David van Overbeek, studenten van het Spenglerlab, interviewen Spengler. Over het denken in termen van geld en de financialisering van onze samenleving.

Spenglerlab_4.jpg

Spenglerlab *

Studenten master Filosofie van cultuur en bestuur

Lees deze bijdrage